Ordningsregler

Medlemskap

Årsmötet beslutar vilka avgifter som gäller för året: 

 • Medlemsavgift
 • Båtplats och uppställningsplats
 • Skåpavgift

● Medlem skall, före den 1 maj, till sällskapet erlägga de avgifter som bestämts för det löpande räkenskapsåret, vilket omfattar tiden 1 januari – 31 december. Om innehavaren efter påminnelse inte erlagt aktuella avgifter upphör medlemskapet och rätten till bryggplatsen ses som förverkad och tillfaller båtklubben. Eventuell kvarlämnad båt och/eller annat material bortforslas till ägarens hemadress på ägarens bekostnad. 

● Uppsägning av bryggplatshyra/medlemskap görs till styrelsen senast 1 april. 

● Om medlem har en båtplats men inte lägger i någon båt tre år i rad, tillfaller platsen båtklubben och skall utlämnas till den som står i tur i kön. 

● Segelsällskapet Sunnan är en ideell förening som bygger på att alla medlemmar, efter var och ens förmåga, bidrar med olika insatser. Det kan vara att under en period engagera sig i styrelsearbetet och/eller medverka vid klubbens annonserade arbetsdagar. Det är obligatoriskt för alla medlemmar med båtplats att närvara på minst en arbetsdag per år. 

● Medlem är skyldig att informera sig och följa de regler, anvisningar och föreningsstadgar som fastställs av klubben.

● Medlem godkänner att dennes personuppgifter och uppgifter om dennes båt, hanteras och lagras i föreningens datoriserade medlemsregister. 

● Inga personuppgifter förutom namn på styrelsen, publiceras på föreningens hemsida. 

● Medlem godkänner att dennes namn samt uppgifter om dennes båt publiceras på föreningens medlemssida. 

Bryggregler 

● Samtliga medlemmar är skyldiga att ha försäkring för sin båt! Förebygg stölder med lås och märkning. 

● Segelsällskapet ansvarar inte för skador på båtar som bryggan eller annan av klubbens utrustning medfört. 

● Medlems båt och utrustning ska regelbundet underhållas så att allt är i gott skick. 

● Båtplatser får ej hyras ut i andra hand eller överlåtas utan att skriftligen informera styrelsen. 

● Styrelsen har mandat att vid behov ändra medlems båtplats. 

Godkända båtar vid bryggan :

 • Maxlängd på båtar är 8,5 m 
 • Båtar vid fasta bryggan: maxvikt 300 kg
 • Båtar vid flytbrygga (totalbelastning max 16 100 kg):
  • 7 platser maxvikt: 1 500 kg 
  • 7 platser maxvikt: 800 kg
 • Den enskilda båtplatsen styr vad som är max bredd och djup. 

● Det är inte tillåtet att släppa ut toalettavfall i sjön. Inga båtar vid Sunnans brygga kan vara utrustade med toalett och kräva att Sunnan ska ha en mottagningsanordning för toalettavfall. 

● Bojar, bojstenar och övrig utrustning anskaffas och underhålls av respektive medlem på egen bekostnad. (Typ av boj och annan utrustning; se ”Förtöjning boj”) 

● Förtöjning med ryckdämpare skall användas! Kolla utrustningen regelbundet under hela säsongen! Det är dyrt att reparera både bryggor och båtar. 

● Vattenskidåkning är ej tillåtet från Sunnans brygga. 

● Angående sjösättning och upptagning

 • Båtar ska vara sjösatta eller borttransporterade senast 1 juni.
 • Båtar ska vara upptagna och borta från bryggan senast 1 november.
 • Styrelsen ska informeras om man önskar sommaruppställningsplats.
 • I annat fall har styrelsen befogenheter på ägarens bekostnad vidta lämpliga åtgärder.

Klubbhuset 

● Förvaringsskåp finns att hyra i mån av tillgång. Anmäl intresse till ordföranden. 

● Enligt försäkringsreglerna får vi förvara totalt max 100 liter bränsle i klubbhuset. Bränslet får förvaras i max 10 liters dunkar. Då vi i dagsläget har 12 uthyrningsbara skåp medför detta att det inte är tillåtet att förvara mer än max 8 liter bränsle/förvaringsskåp. 

● På klubbhusets vind kan segelbåtsägare förvara båtmast på avsedd plats. 

Regler för båtplatskön 

● Man måste vara medlem för att stå i båtplatskö. Båtplatsavtal ska vara ifyllt och underskrivet. 

● Vid erbjudande av plats måste man tacka ”Ja” samt betala för båtplatsen inom två veckor. Om detta inte görs så placeras man sist i kön. ● Segelbåtar har förtur i båtplatskön.1

Rulla till toppen