Ordningsregler

Version 2024-01

Medlemskap

 • Medlemskap och båtplats ansöks skriftligt via hemsidan och godkänns av styrelsen.
 • Medlem är skyldig att följa de regler, anvisningar och föreningsstadgar som fastställs av klubben.

Personuppgifter

 • Medlem godkänner att personuppgifter och uppgifter om båt hanteras och lagras i föreningens medlemsregister BAS.
 • Medlem får tillgång till en personlig inloggning till egna uppgifter i medlemsregistret och svarar själv för att uppgifterna är aktuella.
 • Medlem godkänner att dennes namn samt uppgifter om dennes båt publiceras på föreningens medlemssida (lösenordskyddad).
 • Ordförande, hamnkapten och kassör godkänner att deras namn samt telefonnummer delas med andra medlemmar i föreningen.

Avgifter

 • Årsmötet beslutar vilka avgifter som gäller för året, se årsmötesprotokollet alt ”Bli medlem”.
 • Medlem ska erlägga de avgifter som bestämts för det löpande räkenskapsåret, vilket omfattar tiden 1 januari – 31 december.
 • Medlem ska meddela föreningen skriftligt senast 15 februari om uppsägning eller andra förändringar av medlemskap, båtplats eller något som påverkar avgifterna.
 • Faktura skickas ut via email och ska vara betald senast 31 mars.
 • Om innehavaren efter påminnelse inte erlagt aktuella avgifter upphör medlemskapet och rätten till bryggplatsen ses som förverkad och tillfaller båtklubben.

Arbetsdagar

Segelsällskapet Sunnan är en ideell förening som bygger på att alla medlemmar, efter var och ens
förmåga, bidrar med olika insatser. Det kan vara att under en period engagera sig i styrelsearbetet
och/eller medverka vid klubbens annonserade arbetsdagar.

 • Det är obligatoriskt för alla medlemmar med båtplats att närvara på minst en arbetsdag per år.

Bryggplats

Godkända båtar vid bryggan:

 • Maxlängd på båtar är 8,5m
 • Båtar vid fasta bryggan: max vikt 300 kg
 • Båtar vid flytbrygga (totalbelastning max 16 100 kg) :
  • 7 platser max vikt: 1 500 kg
  • 7 platser max vikt: 800 kg
 • Den enskilda båtplatsen styr vad som är max bredd och djup.

Godkända båtar vid bryggan gäller som en generell guide, dock har hamnkaptenen mandat att
bedöma lämplighet utifrån total bryggkapacitet.

 • Bryggplats finns för angöring vid y-bom, stolpe eller boj och till dessa ingår uppställningsplats på land under vintertid. Bryggplatser ansöks skriftligt via hemsidan och hamnkapten tilldelar en lämplig plats.
 • Bryggplatskö tillämpas om det inte finnas någon bryggplats ledig vid ansökan. Endast medlemmar kan stå i bryggplatskö och segelbåtar har förtur.
 • Styrelsen har mandat att vid behov ändra medlems båtplats, utifrån vad som lämpar sig bäst för total bryggkapacitet.
 • Bryggplatser får ej hyras ut i andra hand eller överlåtas till annan medlem utan godkännande av styrelsen.
 • Tillfällig gästplats vid brygga innebär att gästande båtar får bryggplats mot en dygnskostnad (utfaller först vid förvaring över natt). Beslutas av hamnkapten och i mån av plats.
 • Permanent uppställningsplats på land innebär att medlem får tillgång till uppställningsplats för båt på land under sommar och vinter, ingen bryggplats (gäller främst mindre jollar och liknande). Beslutas av styrelsen och i mån av plats.
 • Tillfällig uppställningsplats på land innebär att tillfälliga gästande båtar får uppställningsplats på land mot en dygnskostnad (utfaller först vid förvaring över natt). Beslutas av hamnkapten och i mån av plats. Medlemskap krävs.
 • Båtar ska vara sjösatta eller borttransporterade senast 1 juni, med undantag för permanent uppställningsplats på land.
 • Båtar vid y-bom ska vara upptagna och borta från bryggan senast till höstens arbetsdag.
 • Mellan 1 juni och 31 oktober ska vagga eller annan ställning och material för båtuppställning vara bortstädade från tomten så att marken frigörs för sommaraktiviteter, parkeringsplatser och gräsklippning. Vindsutrymme kan användas för materiallagring i mån av plats. Större vagga ska ställas undan längs tomtgräns.
 • Båttrailers får endast lämnas kvar i mån av plats. Beslutas av styrelsen.
Rulla till toppen