Stadgar

Klubben bildades 1948 och har sin verksamhet i Ivösjön, Nordöstra Skåne.
Stadgarna är senast fastställda/ändrade september 1979.
Föreliggande stadgar antagna och fastställda av årsmötet 170910 och 181014.

§ 1 Ändamål
Segelsällskapet Sunnan är en allmännyttig, ideell förening som har till ändamål
• att lokalt främja båtlivet
• att väcka och underhålla intresset för segling på Ivösjön.
• att verka för god sjösäkerhet och en god miljö.
• att verka för ett gott kamratskap och ett gott sjömanskap.
• att verka för en vidgad kännedom om gällande sjövägsregler samt Ivösjöns vatten och grund.
Detta görs dels genom att sällskapet arrangerar aktiviteter för medlemmar och andra intresserade,
dels genom att förvalta sällskapets bryggor, klubbhus och övrig egendom.

§ 2 Medlemskap
2.1 Ansökan och antagning
Ansökan om medlemskap ska ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem.
Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till sällskapets ändamål.

2.2 Medlemskategorier
Medlemmar kan indelas i följande kategorier:

 1. Enskilda medlemmar
 2. Hedersmedlem
  Ansökan om medlemskap kan endast göras till kategori 1.
  Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas
  till hedersmedlem.
  Beslut härom skall fattas på årsmöte eller ordinarie föreningsmöte. Av kallelsen skall framgå att fråga
  om val av hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

2.3 Rättigheter
Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens verksamhet.
Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av klubben disponerad hamn- eller
uppläggningsanläggning. Se vidare § 12.

2.4 Skyldigheter
Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar,
ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.
Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt.
Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är
ersättningsskyldig.
Medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt.
Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad.

2.5 Utträde
Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses
ha utträtt ur klubben.

2.6 Uteslutning
På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur klubben om
medlem
• motverkar klubbens syften
• skadar klubbens intressen
• inte fullgör de skyldigheter som är stadgade
• eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom
klubben att dess anseende äventyras.
För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.
Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till
föreningsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas
kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen.

§ 3 Beslutande instanser
Klubbens beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte eller extra föreningsmöte.
Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut
mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten. Se § 8.

§ 4 Verksamhetsår
Klubbens verksamhetsår omfattar perioden januari-december.

§ 5 Avgifter
Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte.

§ 6 Betalning
Avgifterna skall vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan.
Senaste betaldatum får därvid vara tidigast en månad efter fakturadatum.
Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift kan
läggas till det ursprungliga beloppet.

§ 7 Föreningsmöten
7.1 Antal möten
Förutom årsmöte kan även extra föreningsmöten hållas under verksamhetsåret.
Styrelsen bestämmer plats och tid för mötena.

7.2 Kallelse
Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och vara medlemmen tillhanda minst 14 dagar före
mötet. Kallelsen sker på det sätt som står angivet i ordningsreglerna.

7.3 Förslag till dagordningspunkt / motion
Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte, skall senast 4 veckor före sista
tidpunkt för utsändande av kallelse till mötet skriftligen anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan
skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.

7.4 Årsmöte
Årsmöte hålls årligen före utgången av februari månad.

 • Fastställande av röstlängd för mötet
 • Fråga om mötet är behörigen utlyst
 • Fastställande av dagordning
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av 2 st protokolljusterare och rösträknare
 • Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Propositioner och motioner
 • Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
 • Val av ordförande och övrig styrelse
 • Val av revisor och en revisorsuppleant
 • Val av valberedning
 • Övriga val

7.5 Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat
eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst 3 av klubbens medlemmar.
Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet.

7.6 Rösträtt, beslut och val
Varje medlem, som fyllt 16 år och betalat gällande avgifter har rösträtt på möte.
Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.
Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats.
Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för en (1) annan medlem. Detta ska styrkas
med skriftlig fullmakt.
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dess stadgar.
Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning.
Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av
ordförande för mötet.
Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.

§ 8 Styrelse och förvaltning
8.1 Styrelsens sammansättning och val
Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare och två övriga ordinarie
ledamöter samt två suppleanter.
Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år och suppleant för en tid av ett år.
Ordförande och två ledamöter väljs jämna år och två ledamöter udda år.

8.2 Styrelsens skyldigheter Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat, dock minst två gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande. För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.

Det åligger styrelsen att:

 • Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.
 • Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd personal. Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren. bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.
 • Representera klubben.
 • Förvalta klubbens egendom och medel. besluta om firmatecknare.
 • Besluta om antagning av ny medlem.
 • På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut.

§ 9 Revisorer
Klubben skall revideras av en revisor. Denne väljs på årsmöte för en tid av två år.
En revisorsuppleant väljs för en tid av två år, samma period som revisorn.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmöte avge
skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

§ 10 Valberedning
Valberedningen bestående av två ordinarie ledamöter varav en sammankallande, väljes av årsmötet
för en tid av ett år.
Valberedningens uppgift är att:
• till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och
till övriga poster som eventuellt blir vakanta.
• motta nomineringar från klubbens medlemmar.
• själva aktivt söka lämpliga kandidater.
• vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater.
Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet.

§ 11 Förtjänsttecken och emblem
För förtjänsttecken och emblem gäller särskilt utfärdade bestämmelser.

§ 12 Hamn och uppläggningsanläggningar
För förhållandena vid klubbens hamn- och/eller uppläggningsanläggningar finns särskilt av klubben
utfärdade bestämmelser. Dessa fastställs av föreningsmöte.

§ 13 Stadgeändring
Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.
För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på
varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan
paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 14 Klubbens upplösning
Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall framgå av
kallelsen.
För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två föreningsmöten med minst en månads
mellanrum.
Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med
klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.
Klubbens tillgångar och handlingar får endast överföras till allmännyttig verksamhet vars verksamhet
främjar båtlivet i Ivösjön och/eller Ivösjöns natur.

Rulla till toppen